уторак 20. фебруар 2018.

Get Adobe Flash player

Уплате накнаде за копије документације

Уплате накнада за копије документације из архиве АПР врше се на следећи број рачуна (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу):

Архива

Агенција за привредне регистре, у складу са Законом, чува архивску грађу и документарни материјал и то, архивску грађу преузету од других субјекта и ону која настаје обављањем делатности АПР. Агенција је у обавези да:

 • даје  на увид заинтересованим лицима оригиналну документацију у папирној форми,
 • обезбеди услове за несметан приступ електронској бази података регистара,
 • омогући увид у скенирана документа,
 • издаје копије докумената.

Увид у документацију и издавање копија докумената је могуће у свим случајевима осим ако је јавност и доступност ограничена или искључена законом. 

Агенција за привредне регистре у својој архиви чува архивску грађу и документарни материјал:

 • преузет од привредних судова која се састоји од:
 1. регистарских уложака привредних субјеката на чијим су регистарским листовима уписани подаци о привредним субјектима, евидентираним кроз регистре привредних судова,
 2. збирки исправа привредних субјеката, које садрже акте на основу којих су формирани регистарски улошци (одлуке , ОП обрасци, биланси, уговори...),
 • преузету и достављену од других државних органа,
 • документацију на основу које је извршена регистрација у свим регистрима,
 • финансијске извештаје.
Документација Агенције за привредне регистре чува се у складу са роковима који су утврђени Листом категорија документарног материјала са роковима чувања Агенције за привредне регистре, број 556/3 од 17.06.2015. године.

Накнада за издавање копија докумената

Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР (Прописи), утврђена је висина накнаде за издавање копије документа, на основу кога је извршена регистрација, у висини од 30,00 динара по страни.               

Подношење захтева за увид у предмет и заказивање термина

Сва заинтересована лица могу извршити увид у предмете у заказаном термину који се одређује подношењем захтева у слободној форми.

За податке из Регистра привредних субјеката, као и за остале регистре које води Агенција за привредне регистре, захтев се подноси:

Заказивање термина за увид у предмете може се извршити и телефоном:

 • Регистар привредних субјеката: 011 333 1 434,
 • Регистар финансијског лизинга: 011 333 1 456,
 • Регистар залоге:  011 333 1 449.

Заказивање термина и наручивање предмета могуће је и путем електронске адресеarhiv@apr.gov.rs.

Служба архиве АПР заказује термин за увид у предмете најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева заинтересованог лица.

Радно време за рад са странкама у aрхиви је од 9 до 15 часова, сваког радног дана.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR