петак 14. децембар 2018.

Get Adobe Flash player

Организација

Органи Агенције

Органи Агенције су: управни одбор и директор.

Управни одбор има председника и четири члана, које именује и разрешава Влада Републике Србије на предлог министарства надлежног за послове привреде.

Председник и чланови управног одбора именују се на четири године.

Директор

Директора Агенције именује и разрешава Влада, на предлог Управног одбора.

Директор се именује на период од пет година и може поново бити именован.

Директор Агенције Звонко Обрадовић изабран је на јавном конкурсу новембра 2012. године и именован је решењем Владе 24 број 119-8261/2012 дана 28.11.2012. године, на нови мандатни период од 5 година. (биографија)

Регистратори

Агенција води регистре преко регистратора.

Регистратора именује и разрешава Управни одбор Агенције, уз претходну сагласност Владе.

Регистратор се именује на период од четири године, с тим што исто лице може бити поново именовано.

Регистратор Миладин Маглов води Регистар привредних субјеката који је почео са радом истовремено са почетком рада Агенције. Четврти пут је именован за регистратора Одлуком управног одбора број 10-5-24/16 од 24.10.2016. године по претходно прибављеној сагласности Владе 24 број 119-9310/2016 од 05.10.2016. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар медија, Регистар туризма, Регистар стечајних маса, Регистар понуђача и Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре.

Регистратор Тања Вукотић Маринковић води Регистар финансијског лизинга и Регистар заложног права на покретним стварима и правима који су почели са радом у првој години од оснивања Агенције. Четврти пут је именована за регистратора Одлуком Управног одбора број 10-5-25/16 од 24.10.2016. године по претходно прибављеној сагласности Владе 24 број 119-9312/2016 од 05.10.2016. године. Такође, Одлуком Управног одбора број 10-5-25/15 дана 23.12.2015. године, по претходно прибављеној сагласности Владе 24 број 119-13215/2015 од 11.12.2015. године, именована је и за регистратора који води Централну евиденцију обједињених процедура (Регистар грађевинских дозвола). По одлуци Управног одбора, води и Регистар судских забрана, Регистар факторинга и Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње.

Регистратор Нивес Чулић именована је за регистратора који води Регистар удружења и Регистар страних удружења, по трећи пут, Одлуком Управног одбора 10-5-24/17 дана 12.10.2017. године по претходно прибављеној сагласности Владе 24 број 119-9207/2017 од 22.09.2017. године. Нивес Чулић, по одлуци Управног одбора, осим наведених води и регистре задужбина и фондација, представништава страних задужбина и фондација, Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта и Регистар привредних комора. 

Регистратор Ружица Стаменковић води Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, од почетка рада овог регистра у Агенцији, а именована је трећи пут Одлуком управног одбора број 10-5-25/17 од 12.10.2017. године, по претходно прибављеној сагласности Владе 24 број 119-9209/2017 од 22.09.2017. године. Ружица Стаменковић, по одлуци Управног одбора, осим овог, води и Регистар мера и подстицаја регионалног развоја.

Организациону шему Агенције чине и следећи сектори:

  • Сектор заједничких послова
  • Сектор информатике и развоја
  • Сектор правних и општих послова
  • Сектор економско финансијских послова
  • Интерна ревизија.
  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR