понедељак 23. април 2018.

Get Adobe Flash player

Повраћај вишка уплаћених средстава

У складу са  чланом 43. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 и 60/2016), прописано је да лице које је платило накнаду коју није било дужно да плати или је платило накнаду у већем износу од прописане, као и лице које је платило накнаду, а услуга из било ког разлога није извршена, има право на повраћај накнаде.

Повраћај средстава врши се на захтев уплатиоца.

Захтев за повраћај вишка уплаћених средстaва подноси се писменим путем, на прописаном обрасцу - Захтев за повраћај више-погрешно уплаћених средстава, који мора бити адресиран на регистар надлежан за решавање по раније поднетом захтеву, или као поднесак, у слободној форми, али са обавезним елементима које садржи прописани образац, уз подношење доказа о раније уплаћеној накнади за коју се тражи повраћај.

Преглед предмета, одн. регистрационих захтева, по којима је идентификован вишак уплаћених средстава по решеним предметима, а за које није извршен повраћај, дат је у апликацији Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних.

Претрага више уплаћених средстава може се извршити на основу следећих критеријума:

  • број предмета,
  • број регистрационог захтева,
  • назив уплатиоца,
  • број рачуна уплатиоца са ког је извршено плаћање и
  • позива на број.  

Претрага ће бити редовно ажурирана.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR