среда 17. октобар 2018.

Get Adobe Flash player

Регистар мера и подстицаја регионалног развоја

Регистар мера и подстицаја регионалног развоја (у даљем тексту: Регистар), почео је 1. фебруара 2011. године са радом у Агенцији за привредне регистре.

Агенција води Регистар у складу са Законом о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др.закон), Уредбом о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја ("Сл. гласник РС", бр. 93/10, 100/11, 35/12, 16/13, 76/15, 12/17 и 83/17– у даљем тексту: Уредба), Упутством о ближим условима и начину уноса података о мерама и подстицајима регионалног развоја, као и законом којим се уређује правни положај Агенције.

Регистар је јединствена, централна и електронска база података о предузетим мерама и реализованим подстицајима који су од значаја за регионални развој.

Регистар садржи информације о врсти докумената за подстицање регионалног развоја, намени подстицаја, финансијским карактеристикама подстицаја, даваоцима и корисницима средстава подстицаја, територијалном усмеравању подстицаја, изворима финансирања, као и друге податке од значаја за опредељивање нових улагања, односно инвестиција, у поједине регионе, ради остварења циљева националних и регионалних развојних програма.
 
Средства за подстицај регионалног развоја опредељују се за реализацију пројеката у области регионалног развоја од националног, регионалног и локалног интереса за Републику Србију. Пројекти се спроводе у циљу изградње или обнове комуналне, економске, еколошке, енергетске, социјалне и друге инфраструктуре, изградње и јачања институција, људских ресурса, развоја привредних друштава и предузетништва, подстицање научноистраживачког рада, односно, ради доприноса свеобухватном друштвено-економском и регионалном развоју.

Обједињујући улагања у развој локалних заједница, како из државних тако и из донаторских фондова, интеграцијом великог броја података о конкретним улагањима или програмским усмеравањима улагања, уз подршку информационог система и свеобухватног софтверског програма, Регистар пружа основ за вођење политике уравнотеженог регионалног развоја.

Подаци о улагањима за 2015, 2016, 2017. и прво полугодиште 2018. године, омогућавају целовитије праћење и компаративну анализу тих улагања, ради даљег планирања улагања у развијање одређених региона, са циљем смањeња регионалних диспаритета и повећања регионалне конкурентности.

Саставни делови Регистра су база података Регистра, база података Мапе Регистра и Мапа Регистра.

База података Регистра је електронска база података о подстицајима регионалног развоја, реализованим у Републици Србији, преко обвезника уноса података у Регистар ( у даљем тексту: ОУПР). ОУПР-и врше унос података у базу Регистра  преко овлашћених лица, коришћењем апликације за вођење Регистра, у складу са Корисничким упутством за рад са апликацијом Регистра.

ОУПР уноси податке из своје надлежности или делокруга, на основу евиденција, односно база података, које води и којима располаже.

Овлашћено лице за унос података у Регистар јесте лице које добија овлашћење ОУПР-а да непосредно уноси податке у Регистар, и које за приступ Регистру добија од Агенције јединствено корисничко име и лозинку.  

Подаци о мерама и подстицајима регионалног развоја уносе се у Регистар преко стандардизованог Обрасца за електронски унос података и шифарника, као саставних делова обрасца (образац и шифарници), којима се обезбеђује стандардизовани формат података садржаних у Регистру. У шифарницима су дефинисани модалитети за врсту мере, намену подстицаја, врсту финансијског подстицаја, врсту и назив даваоца подстицаја, реализатора подстицаја, врсту корисника подстицаја, ниво територијалног усмеравања и извор финансирања подстицаја.

База података Мапе Регистра је електронска база података која, осим података о подстицајима регионалног развоја који се објављују на Мапи Регистра, садржи и податке из других регистара које води Агенција, односно које Агенција преузима од других државних органа и организација, а који се такође објављују на Мапи Регистра. Ова база садржи све  податке који се објављују на Мапи Регистра, као што су основни подаци (површина, број становника, просечна зарада, бруто домаћи производ, број запослених, број и квалификациона структура незапослених), показатељи структуре и финансијске перформансе привреде (информације о привредним субјектима на одређеној територији који послују са позитивним, односно негативним финансијским резултатима и сл.), показатељи задужености и неликвидности привреде који, посматрани заједно, приказују достигнути ниво регионалног развоја одређене територије.

Мапа Регистра представља обједињени приказ података, релевантних за регионални развој  који су добијени из различитих извора и садржани у бази Мапе Регистра. Подаци на Мапи Регистра се формирају на основу задатог упита у базу података Мапе Регистра и иновирају се полугодишње. На Мапи Регистра објављују се подаци за текућу годину и три претходне године. Имајући у виду да се подаци на Мапи Регистра приказују за четири територијална нивоа (република, региони, области, јединице локалне самоуправе), исти представљају користан извор информација за све потенцијалне инвеститоре у Србији, с једне стране, као и за субјекте регионалног развоја у процесу доношења одлука које се односе на смањивање регионалних неравномерности, с друге стране.

У току 2011. године, у складу са одредбама Уредбе о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја ("Сл. гласник РС", бр. 93/10), обавезу уноса података у Регистар, ималo је 10 ОУПР-ова.

У 2012. години, према одредбама Уредбе о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја ("Сл. гласник РС", бр. 93/10, 100/11 и 35/12 ), податке о подстицајима регионалног развоја уносило је у Регистар 16 ОУПР-овадок је после ступања на снагу Закона о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 72/12) у јулу 2012. године, обавезу уноса података у Регистар ималo 17 ОУПР-ова.

У 2013. години, са ступањем на снагу Закона о изменама и допунама закона о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 76/13) у августу 2013. године, обавезу уноса података у Регистар имало је 18 ОУПР-ова.

У 2014. години, са ступањем на снагу Закона о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 44/14) у априлу 2014. године, обавезу уноса података у Регистар имало је 16 ОУПР-ова.

У 2015. години, према одредбама Уредбе о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја ("Сл. гласник РС", бр. 93/10, 100/11, 35/12, 16/13 и 76/15), податке о подстицајима регионалног развоја уносило је у Регистар 26 ОУПР-ова.

 

У 2017. години, према одредбама Уредбе о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја ("Сл. гласник РС", бр. 93/10, 100/11, 35/12, 16/13, 76/15 и 12/17), податке о подстицајима регионалног развоја уносило је у Регистар 25 ОУПР-ова, до измене прописа.

После ступања на снагу Закона о изменама и допунама закона о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 62/17) у јуну 2017. године, као и измене Уредбе, актуелни обвезници уноса података у Регистар су:

 1. Министарство привреде;
 2. Министарство финансија;
 3. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 4. Министарство заштите животне средине;
 5. Министарство гађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 6. Министарство рударства и енергетике;
 7. Министарство трговине, туризма и телекомуникација;
 8. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 9. Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
 10. Министарство здравља;
 11. Министарство културе и информисања;
 12. Министарство за европске интеграције;
 13. Фонд за развој Републике Србије;
 14. Национална служба за запошљавање (НСЗ);
 15. Развојна агенција Србије;
 16. Агенција за осигурање и финансирање извоза (АОФИ);
 17. Развојни фонд АП Војводине;
 18. Управа за капитална улагања АП Војводине;
 19. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
 20. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
 21. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност;
 22. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
 23. Покрајински секретаријат за привреду и туризам;
 24. Покрајински секретаријат за спорт и омладину;
 25. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине;
 26. Секретаријат за привреду Града Београда.

Збирне податке о реализованим подстицајима регионалног развоја за ниво републике, региона, области и јединица локалне самоуправе, као и друге податке од значаја за регионални развој, Агенција објављује на свом сајту и чини доступним јавности путем Мапе Регистра.

Агенција субјектима регионалног развоја (утврђеним чланом 19. Закона о регионалном развоју), у складу са Уредбом, као и другим корисницима података, у складу са Одлуком о врсти, обиму и начину испоруке података и докумената који се уступају без накнаде државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 56/12 и 106/15), обезбеђује збирне податке из Регистра у форми посебног, стандардизованог извештаја, који за ту сврху креира и припрема Агенција.

Такође, Агенција свим ОУПР-има, преко овлашћених лица за коришћење података из Регистра, обезбеђује претрагу података над целом базом Регистра. Ово претраживање има за циљ да обезбеди ОУПР-има, као даваоцима подстицаја (доносиоцима одлука за усмеравање средстава подстицаја одређеном кориснику подстицаја) информацију о томе за које намене и у ком износу су усмерена средства подстицаја конкретном подносиоцу захтева за одобрење средстава подстицаја.

Док Агенција чини доступним збирне податке о подстицајима, ОУПР-и као власници индивидуалних података, обезбеђују свим субјектима регионалног развоја и другим корисницима података, у складу са прописом, доступност појединачних података о подстицајима из свог делокруга.

Корисници података су дужни да приликом јавног објављивања и коришћења података наведу Агенцију, односно ОУПР, као извор података.

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR