субота 24. јун 2017.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за регистрацију и друге услуге из Регистра

Уплата накнада које пружа Агенција у оквиру Регистра представништава страних задужбина и фондација врше се на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

  

Висина накнаде

Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Накнада за регистрацију оснивања представништва страних задужбина/фондација износи 4.900,00 динара.

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о представништву стране задужбине/фондације износи 2.800,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 2.800,00 динара увећава се за 1.400,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о представништву стране задужбине/фондације износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа).

Подаци о контакт телефонима, адреси за пријем електронске поште и интернет адреси представништва стране задужбине/фондације, региструју се без накнаде.

Накнада за регистрацију других података и брисање представништва стране задужбине/фондације износи:

  • за резервацију назива 1.000,00 динара;
  • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 2.800,00 динара;
  • за брисање 3.000,00 динара.

Накнада за издавање извода из Регистра о представништву стране задужбине/фондације, за издавање копија и за штампање докумената износи:

  • за издавање извода о регистрованим подацима 1.700,00 динара;
  • за издавање извода о регистрованим подацима у електронској форми 850,00 динара - у припреми;
  • за издавање преписа решења 1.700,00 динара;
  • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара;
  • за штампање регистрационе пријаве 120,00 динара.
  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR