понедељак 18. фебруар 2019.

Get Adobe Flash player

Упутства

На основу члана 136. став 9. Закона о стечају, Влада Републике Србије донела је Уредбу о садржини, начину уписа и вођења Регистра стечајних маса, као и Уредбу о врсти и висини накнада за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре у поступку вођења Регистра стечајних маса.

Ступањем на снагу наведених прописа настаје обавеза стечајних управника да у року од 15 дана од дана доношења решења надлежног суда Регистру привредних субјеката поднесу регистрациону пријаву за упис података о стечајним масама стечајних дужника у односу на које је стечајни поступак покренут и спроведен по одредбама новог Закона о стечају који се примењује од 23.01.2010. године, и то за:

 • стечајне масе у коју улази новац добијен продајом стечајног дужника, као и имовина стечајног дужника која није била предмет процене вредности стечајног дужника као правног лица приликом његове продаје, дакле стечајне масе, из члана 136. Закона о стечају, која настаје након продаје стечајног дужника као правног лица над којим се стечајни поступак обуставља и наставља над стечајном масом,
 • стечајне масе стечајног дужника коју, након доношења решења о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником, чине средства издвојена по основу оспорених потраживања и средства која се остваре окончањем парница у корист стечајног дужника, дакле стечајне масе из члана 148. Закона о стечају које настају након закључења стечајног поступка над стечајним дужником.

Уписом у Регистар стечајна маса не стиче својство правног лица али стиче правни субјективитет добијањем матичног и пореског идентификационог броја.

Регистрациону пријаву за упис стечајне масе у Регистар подноси стечајни управник, као законски заступник стечајне масе, и уз исту прилаже:

 • извод из одговарајућег јавног регистра, којим се доказује идентитет стечајног дужника, ако стечајни дужник није регистрован у Регистру који води Агенција,
 • решење надлежног суда о обустави стечајног поступка против стечајног дужника и наставку поступка у односу на стечајну масу (снабдевено клаузулом правоснажности), или
 • решење надлежног суда о закључењу стечајног поступка и именовању стечајног управника за заступника стечајне масе за регистрацију података о стечајној маси коју чине средства издвојена по основу оспорених потраживања и средства која се остваре окончањем парница  у корист стечајног дужника на којим је стечајни поступак закључен (снабдевено клаузулом правоснажности),
 • доказ да су средства за обезбеђење потраживања положена код суда (ако су положена код суда),
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију (висина накнаде).

Стечајни управник има обавезу пријављивања свих промена података о стечајној маси, у року од 15 дана од дана извршене промене, и то подношењем:

 • регистрационе пријаве промене података о стечајној маси (обрасци),
 • документације која је доказ о насталој промени,
 • доказа о уплати накнаде за регистрацију настале промене (висина накнаде).

Уз регистрациону пријаву забележбе података од значаја за правни промет стечајни управник подноси:

 • документ који је основ за забележбу,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију (висина накнаде).

За регистрацију брисања података о стечајној  маси из Регистра стечајни управник подноси:

 • регистрациону пријаву брисања података о стечајној маси (обрасци),
 • решење надлежног суда о закључењу стечајног поступка над стечајном масом (снабдевено клаузулом правоснажности), за  стечајне масе које су настале након продаје стечајног дужника или
 • изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу о окончању свих послова из решења о закључењу стечајног потупка, укључуујући и окончање намирења поверилаца у складу са законом којим се уређује стечај, за стечајне масе које су чинила средства издвојена по основу оспорених потраживања и средства која се остваре окончањем парница у корист стечајног дужника,
 • доказ о уплати накнаде за брисање (висина накнаде). 

Регистрација података о стечајној маси може се вршити и по службеној дужности, без накнаде, на основу акта надлежног органа или у поступку размене података са другим надлежним органом, у ком случају регистратор не доноси решење о извршеној регистрацији података.

Документација се подноси у оригиналу или овереној фотокопији.

Наведене пријаве се из одељка Обрасци преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре и њеним организационим јединицама преузимају уз накнаду од 120,00 динара.

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR