недеља 25. јун 2017.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за регистрацију и друге услуге из Регистра

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистар судских забрана врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Висина накнада

Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Накнада за регистрацију података о привременим мерама донетим пре, у току или по окончању судског поступка којима се забрањује отуђење и оптерећење покретних ствари, непокретности или стварних права на непокретности износи 2.000,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи регистрација података за већи број субјеката, односно већи број покретних, односно непокретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну, односно непокретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 200,00 динара.  

Накнада за регистрацију измене и/или допуне регистрованих података износи 2.000,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи промена регистрованих података за већи број субјеката, односно већи број покретних, односно непокретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну, односно непокретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 200,00 динара.

Накнада за брисање привремене мере износи 1.000,00 динара.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

Накнада за издавање извода, потврда и копија докумената из Регистра износи:

 • за издавање извода који садрже све податке о регистрованој привременој мери, према стању у тренутку издавања извода 1.700,00 динара,
 • за издавање потврде да су подаци о конкретном субјекту или предмету садржани у регистру, уз навођење броја под којим је тражени податак регистрован и основних података о предмету регистрације 1.500,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 200,00 динара;
 • за издавање потврде о томе да регистар не садржи податке о привременој мери забране отуђења и оптерећења на одређеној ствари 1.000,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 200,00 динара;
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и потврде о раније регистрованим подацима, 1.000,00 динара по упису;
 • за наведене изводе и потврде који се издају у електронској форми плаћа се половина прописаног износа накнаде;
 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада 1.700,00 динара;
 • за штампање регистрационе пријаве 120,00 динара;
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара;
 • за давање регистрованих података у електронској форми који се обрађују по посебном захтеву корисника 35,00 динара по упису, за извештај који садржи до 50 уписа, односно за сваки наредни упис изнад 50 уписа, 10,00 динара.
 • за издавање стандардизованих извештаја са унапред дефинисаном структуром података 10.000,00 динара по извештају, а за извештаје који садрже податке из појединачних уписа 5,00 динара по упису.
 • за достављање збирних (статистичких) података садржаних у регистру, обрађених по посебном захтеву корисника, накнада се обрачунава према броју података и износи:

(1)  од 1 до 10 података, 500,00 динара;
(2)  од 11 до 100 података, 50,00 динара по податку;
(3)  од 101 до 200 података, 40,00 динара по податку;
(4) од 201 до 300 података, 30,00 динара по податку;
(5) преко 300 података, 20,00 динара по податку.

Накнада се увећава према нивоу обраде из захтева корисника за 20% за сваки следећи ниво, односно атрибут по коме се врши упит у одговарајући регистар, односно базу података.

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR