недеља 25. јун 2017.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за регистрацију и друге услуге из Регистра

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистар туризма врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу)

Висина накнада за регистрацију, евиденцију и друге услуге

Накнада за издавање или обнављање лиценцe за обављање послова туристичке агенције износи 3.300,00 динара.

Накнада за регистрацију података у Регистар о туристичкој агенцији (промене регистрованих података, упис нових или брисање регистрованих података) износи  1.000,00 динара,

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада из претходног става увећава се за 500,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа).

Накнада за регистрацију других података о туристичкој агенцији који се у складу са законом региструју и брисање износи:

  • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 1.000,00 динара
  • за брисање туристичке агенције 1.200,00 динара.

Накнада за издавање свечане форме лиценце туристичкој агенцији износи 6.000,00 динара.

Накнада за регистрацију туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања износи 2.800,00 динара.

Накнада за издавање уверења о евидентирању у Регистар туризма износи 300,00 динара.

Накнада за издавање уверења о историјски евидентираним подацима у Регистру износи 300,00 динара по податку.

Накнада за евидентирање у Регистар података о другим субјектима који обављају послове од значаја за развој и унапређење туризма и о субјектима који обављају промоцију туризма износи 1.000,00 динара.

Накнада за издавање преписа одлуке регистратора и извода о регистрованим подацима о туристичкој агенцији износи 1.000,00 динара;

Накнада за издавање извода о регистрованим подацима у електронској форми о туристичкој агенцији износи 700,00 динара (у припреми);

Накнада за издавање потврде да туристичка агенција није регистрована у Регистру, или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације износи 400,00 динара;

Накнада за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 400,00 динара по податку.

Накнада за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација или евиденција у Регистар износи 30,00 динара по страни документа.

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR