уторак 12. децембар 2017.

Get Adobe Flash player

Напомена:

Од ове године, обвезници су дужни да изврше проверу ажурности података у евиденцији обвезника, пре достављања финансијских и других извештаја путем посебног информационог система, Агенцији за привредне регистре. У противном, ако су ти подаци неажурни, обвезник неће моћи да изврши обавезу достављања извештаја путем тог система, у складу са прописима.

Претрага евиденције обвезника и пријављивање предузетника

Претрага евиденције обвезника може се вршити по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица односно предузетника.

Кроз претрагу евиденције обвезника корисницима су на располагању подаци за сваког појединачног обвезника, и то: статусни подаци (пословно име, матични број, адреса, ПИБ, правна форма, делатност, пословна година, датум оснивања и број месеци пословања) и подаци о законском заступнику (име и презиме, ЈМБГ и функција).

У оквиру евиденције обвезника дати су и остали подаци о обвезнику, као што су величина обвезника која је утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну 2015. годину (велико, средње, мало, микро), обавеза вршења ревизије финансијских извештаја за 2016. годину (у складу са чланом 21. Закона о ревизији), рачуноводствена регулатива за све врсте финансијских и других извештаја за 2016. годину (према величини, као и регулативи коју је обвезник применио у претходној 2015. години), као и на којим обрасцима обвезник саставља извештаје (у зависности од  групe правних лица којој припада - привредна друштва, банке, друштва за осигурање, итд.).

Извештаје за статистичке потребе, односно финансијске извештаје и прописану документацију обвезник може да достави путем Посебног информационог система Агенције, само ако се његови ажурни подаци налазе у евиденцији обвезника. Из тог разлога сви обвезници су дужни да пре достављања поменутих извештаја изврше увид и провере  ажурност података у евиденцији обвезника. Уколико утврде да подаци у евиденцији нису ажурни, нужно је да упуте рекламацију за ажурирање тих података на и-мејл obveznicifi@apr.gov.rs. Обвезници који се не региструју у Агенцији за привредне регистре,  треба да у прилогу рекламације доставе доказе којима потврђују истинитост навода из исте (копија извода или решења из надлежног регистра или другог документа), у складу са прописима.

Пријава/одјава предузетника из евиденције обвезника  - Почев од финансијских извештаја за 2016. годину, пријава као и одјава предузетника из евиденције обвезника врши се путем Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ).

Како би пријава/одјава била могућа непходно је да се корисник претходно региструје (направи налог), уколико већ нема налог у ПИС ФИ систему.

Након пријављивања у систем потребно је само укуцати матични број предузетника и кликнути на дугме „Пријави“ када се предузетник пријављује за достављање финансијских извештаја, односно дугме „Одјави“ када предузетник престаје са вођењем пословних књига по правилима двојног књиговодства.

Уколико се предузетник грешком пријави у евиденцију обвезника, то ће исправити поновним куцањем матичног броја и кликом на дугме „Одјави“.

Предузетници који континуирано воде књиге по систему двојног књиговодства не треба да се пријављују у евиденцију сваке године, тј. када се предузетник пријави он постаје обвезник достављања финансијских извештаја све док се сам не одјави из евиденције.

Предузетници који се не региструју у Агенцији за привредне регистре (адвокати, јавни бележници и др.) пријаву у евиденцију обвезника врше на и-мејл адресу obveznicifi@apr.gov.rs.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR