Уколико је предмет заложног права опредељен као збир покретних ствари, на интернет страни Регистра могуће је објавити документ који садржи детаљније податке о предмету залоге (спецификација, записник и сл.). На интернет страни Регистра могу се објавити и фотографије предмета залоге.

Захтев за објављивање документа се подноси у слободној форми. У захтев се прилаже документ чије се објављивање тражи и доказ о уплати накнаде. Уколико се истовремено тражи регистрација података и објављивање документа,  захтев за објављивање документа може да буде садржан и у регистрационој пријави. 

Подаци о документу чије се објављивање тражи уносе се на другој страни општег дела обрасца регистрационе пријаве за упис заложног права, односно, измену и/или допуну података о регистованој залози, у пољу Документација која се прилаже уз пријаву

Регистрациона пријава за упис заложног права и регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованој залози налазе се у одељку „Обрасци" .

Накнада за ову услугу утврђена је чланом 25. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре и износи 1000,00 динара по документу.